DiscusForum.adamn.pl Strona Główna  
      FAQ   Szukaj   użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Zaloguj     


Poprzedni temat «» Nast�pny temat
Regulamin forum
Autor Wiadomość
Rafal
[usunięty]

Wysłany: 2012-11-20, 02:28   Regulamin forum

§1. Rejestracja na forum oznacza wyra?enie zgody przez u?ytkownika na:
1. Poprawianie i usuwanie napisanych przez u?ytkownika postw, jego fragmentw, za??cznikw je?eli naruszaj? one interes osb trzecich, nie s? zgodne z obowi?zuj?cym prawem, mog? wywo?a? k?tnie i w inny sposb s? niezgodne z regulaminem.
2. Otrzymywanie informacji od administracji (pw, e-mail itp.) dotycz?cych spraw zwi?zanych z forum.
3. Zapisywanie na swoim komputerze (lub innym urz?dzeniu s?u??cym do przegl?dania internetu) plikw cookies. Forum DiscusForum.adamn.pl wykorzystuje pliki cookies. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego forum do indywidualnych potrzeb u?ytkownikw. Mog? te? stosowa? je wsp?pracuj?cy z nami reklamodawcy, firmy badawcze. W programie s?u??cym do obs?ugi internetu mo?na zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies. Korzystanie z naszego forum bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zapisane w pami?ci urz?dzenia. Wi?cej o plikach cookies najdziesz tutaj: http://discusforum.adamn.pl/viewtopic.php?t=8279. W wypadku wy??czenia plikw cookies forum nie b?dzie dzia?a?o prawid?owo.

§2. Profil u?ytkownika.
1. W profilu znajduj? si? pola oznaczone jako obowi?zkowe i dobrowolne.
2. Pola obowi?zkowe, ktre ka?dy powinien mie? wype?nione to: Imi?, Sk?d (miejscowo?? zamieszkiwania), P?e? i Data urodzenia.
3. Wszystkie pola w profilu winny zawiera? dane zgodne ze stanem faktycznym.
4. Niewype?nienie obowi?zkowych pl profilu b?dzie traktowane jako ?amanie regulaminu i karane zgodnie z jego zapisami.

§3. Pisanie na forum i na shoutboxie.
1. Cenimy wolno?? s?owa ale z poszanowaniem godno?ci. Nie wy?miewaj i nie obra?aj innych u?ytkownikw. Nie u?ywaj wulgaryzmw. Zachowanie kultury osobistej w dyskusjach jest najwi?kszym priorytetem na forum. Swe wypowiedzi opieraj na faktach i do?wiadczeniu. Negowanie innych na forum bez podania szczeg?w jest niedopuszczalne. O nieobecnych na forum si? nie rozmawia
2. Posty celowo prowokuj?ce konflikty z innymi u?ytkownikami forum b?d? usuwane przez administracje a ich autor mo?e zosta? ukarany zgodnie z regulaminem.
3. Na forum nie zwracamy si? do siebie per Pan/Pani. Zwracamy si? per Ty, u?ywaj?c imienia podanego w profilu.
4. Staraj si? formu?owa? my?li zwi??le i przejrzy?cie oraz unikaj b??dw ortograficznych, interpunkcyjnych, j?zykowych. U?ywaj skrtw tylko wtedy, gdy s? pospolite.
5. Forum to nie ?mietnik a?? je?li Twj post niczego nowego nie wniesie do dyskusji i piszesz jedynie np. ?No w?a?nie!?, ??Zgadzam si? z powy?szym, nie zamieszczaj go. Uzasadnij swoje zdanie. Posty nic nie wnosz?ce do tematu b?d? usuwane bez ostrze?enia (nie dotyczy dzia?u Galeria).
6. Zak?adaj w?tki zgodne z tematyk? danego dzia?u, unikaj WIELKICH LITER w tytu?ach i tre?ci, nadaj Twojej wypowiedzi adekwatny tytu?. Tematy zak?adane w z?ych kategoriach b?d? przenoszone a posty nie na temat usuwane.
7. W?tki wielotematyczne mog? by? dzielone i przenoszone do odpowiednich dzia?w forum a ich tytu?y zmieniane.
8. Cytowanie czyjej? wypowiedzi powinno by? krtkie - dotycz?ce wy??cznie fragmentu do ktrego chcemy si? ustosunkowa?.
9. Wklejenie tekstu nie Twojego autorstwa spoza forum (cytowanie) mo?e nast?pi? wy??cznie z podaniem autora, bez ingerencji w tre??. Cytuj?cy powinien posiada? zgod? autora na zamieszczenie cytatu.
10. Kolor czerwony (a tak?e kolory zbli?one do czerwonego) jest zarezerwowany dla administracji forum.
11. W?a?ciciel oraz administratorzy i moderatorzy forum nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane na forum przez u?ytkownikw. Rwnocze?nie w?a?ciciel forum nie zastrzega sobie prawa do wy??czno?ci. W?a?ciciel forum nie ma obowi?zku kasowania postw opublikowanych na forum, nawet je?li autor wyrazi takie ?yczenie.

§4. Sygnatury i awatary.
1. Prosimy o stosowanie krtkich sygnatur, nie ?ami?cych regulaminu forum.
2. Banery zamieszczane w podpisach i awatary u?ytkownikw nie mog? zanadto rozprasza? u?ytkownikw.
3. W sygnaturze mo?liwe jest odsy?anie do innych stron www, jednak bez nachalnej reklamy.
4. Wysoko?? banera w sygnaturze nie mo?e przekracza? 60 pikseli. Jakiekolwiek odst?pstwa od tej regu?y wymagaj? zgody administracji forum.

§5. Reklama.
1. Reklamowanie sklepw, firm, sponsorw oraz ich ofert, aktualnych promocji a tak?e zaprzyja?nionych forw mo?e odbywa? si?? wy??cznie po wcze?niejszym skonsultowaniu si? z administracj? forum.
2. Sprzeda? indywidualna mo?liwa jest w dziale ?Gie?da - po napisaniu 10 postw?. Wszystkie tematy w dziale ??Gie?da?, w ktrych przez 30 dni nie napisano nowego posta, s? usuwane automatycznie. Po uzyskaniu informacji od autora w?tku mog? by? one usuni?te wcze?niej.
3. Dzia? Gie?da nie s?u?y do zamieszczania ofert komercyjnych (sklepw, hodowli). Wszystkie takie og?oszenia zamieszczane bez zgody administracji forum b?d? usuwane.
4. Reklamowanie innych forw dopuszczalne jest wy??cznie na zasadzie wzajemno?ci (tj. na reklamowanym forum takie dzia?anie nie mo?e by? zabronione). W przeciwnym wypadku odwo?anie takie mo?e zosta? usuni?te.

§6. Utrzymanie porz?dku na forum.
1. Porz?dek na forum utrzymuje administracja forum.
2. Osoba nie stosuj?ca si? do regulaminu b?dzie karana upomnieniami ustnymi na forum oraz ostrze?eniami. Decyzj? o przyznaniu ostrze?enia podejmuje administracja forum. Ostrze?enia podlegaj? odwo?aniu. W przypadkach spornych odwo?a? si? mo?na do administratora - by? mo?e wystarczy Wasze wyja?nienie aby zmieni? podj?t? decyzj?.
3. Osoba znacz?co dzia?aj?ca na szkod? forum, b?d? wielokrotnie ?ami?ca regulamin b?dzie usuwana z forum z blokad? wej?cia (tzw. ban).
4. Wszystkie nowe konta zak?adane przez osob? usuni?t? z forum za ?amanie regulaminu b?d? usuwane.
5. Przypadki ?amania prawa na forum b?d? zg?aszane w?a?ciwym s?u?bom.

§7. Ostrze?enia i ich konsekwencje.
1. Za ka?de z?amanie regulaminu u?ytkownik mo?e otrzyma? ostrze?enie o warto?ci 1
2. Otrzymanie ostrze?enia wi??e si? z utrudnieniami w dost?pie do forum (brak mo?liwo?ci bezpo?redniego wej?cia w dzia?y forum) oraz pojawieniem si? x przed nazw? u?ytkownika.
3. Ostrze?enia sumuj? si?.
4. Otrzymanie przez u?ytkownika ostrze?e? o ??cznej warto?ci 3 jest rwnoznaczne z blokad? mo?liwo?ci pisania na forum.
5. Otrzymanie przez u?ytkownika ostrze?e? o ??cznej warto?ci 6 jest rwnoznaczne z blokad? wej?cia (ban) na forum.
6. Ka?de ostrze?enie mo?e zosta? usuni?te po napisaniu w?tku na forum o tematyce uzgodnionej z administracj? forum.

§8. Pozosta?e.
1. Zabronione jest podszywanie si? pod inne osoby, cho?by przypadkowo. W tych sytuacjach administracja b?dzie prosi? o zmian? spornych elementw (nazwa u?ytkownika, awatar itp.). W przypadkach odmowy zmiany spornych elementw b?d? milczenia u?ytkownika, sporne elementy b?d? zmieniane przez administracj? forum.
2. Wszelkie uwagi, sugestie, pomys?y dotycz?ce pracy administracji mo?na zg?asza? w dziale ??Obs?uga forum?. Dotyczy to rwnie? propozycji zmian regulaminu. Ewentualne uwagi dotycz?ce tre?ci postw i ich niezgodno?ci z regulaminem nale?y zg?asza? wprost do administratorw.
3. Konto u?ytkownika mo?e zosta? usuni?te w ka?dej chwili na pro?b? u?ytkownika. W tym celu nale?y zwrci? si? z pro?b? do administratora.
4. Zasady obowi?zuj?ce w poszczeglnych dzia?ach forum mog? by? uszczeg?owione w dodatkowych regulaminach (Regulamin dzia?u).
5. Regulamin mo?e by? doprecyzowany w ka?dej chwili i bez uprzedzenia. Jego ewentualne zmiany wchodz? w ?ycie od razu po ich opublikowaniu. Obowi?zkiem u?ytkownikw jest jego respektowanie. Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia u?ytkownika z jego przestrzegania.
6. W sprawach, ktrych nie obejmuje regulamin decyduje g?os administracji. Rozstrzygaj?cy we wszelkich sprawach g?os nale?y do administratorw.
7. Tyczy FORUMOWICZ??W pos?uguj?cych si? nickiem u?ywanym na tym FORUM a pisz?cych na innym o podobnej tematyce. Sw? postaw? powinni identyfikowa? si? ONI z TYM FORUM i na innych stosowa? te same postawy i zasady jakie tu obowi?zuj?. Jak nas widz? tak nas pisz?. Ka?de z?amanie tych zasad na innym FORUM przez forumowicza b?d?cego zarejestrowanego na TYM FORUM pod takim samym nickiem b?dzie traktowane jak ?amanie zasad i REGULAMINU tego FORUM.
Ostatnio zmieniony przez Rafal 2013-05-06, 08:10, w ca�o�ci zmieniany 8 razy  
 
 
Rafal
[usunięty]

Wysłany: 2012-12-05, 20:38   

05.12.2012 - Aktualizacja Regulaminu. Dodano paragraf Profil u?ytkownika.
 
 
Rafal
[usunięty]

Wysłany: 2012-12-22, 21:51   

22.12.2012. Aktualizacja regulaminu. Dodana punkt 3 w paragrafie 3
 
 
Rafal
[usunięty]

Wysłany: 2013-04-25, 15:44   

W zwi?zku z zaistnia?? w ostatnich tygodniach sytuacj? i by nie dopu?ci? do tego by to si? powtrzy?o w przysz?o?ci, do REGULAMINU wprowadza si? zapis:

§7. Pozosta?e.
7. Tyczy FORUMOWICZ??W pos?uguj?cych si? niciem u?ywanym na tym FORUM a pisz?cych na innym o podobnej tematyce. Sw? postaw? powinni identyfikowa? si? ONI z TYM FORUM i na innych stosowa? te same postawy i zasady jakie tu obowi?zuj?. Jak nas widz? tak nas pisz?. Ka?de z?amanie tych zasad na innym FORUM przez forumowicza b?d?cego zarejestrowanego na TYM FORUM pod takim samym nickiem b?dzie traktowane jak ?amanie zasad i REGULAMINU tego FORUM.
 
 
Rafal
[usunięty]

Wysłany: 2013-05-06, 08:11   

Aktualizacja regulaminu.
 
 
Wy�wietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez mo�liwo�ci zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Wersja do druku

Skocz do:  


     DiscusForum.adamn.pl: forum dyskusyjne o dyskowcach     
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group :: c3s Theme © Zarron Media :: modified by Gilu & Vision
Edycja, modyfikacje i poprawki: TIserwis.pl


Polecana prasa akwarystyczna:

Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. zapytań do SQL: 12